ساعت های غواصی عمیق اتوماتیک (1000 متری)

ساعت های اتوماتیک عمیق (1000 متری) - CHRIS BENZ DEEP 1000 M AUTOMATIC

ساعت حرفه ای مجهز به شیر فرار هلیوم و موتور اتوماتیک، انتخاب کلاسیک مُدرن.

ساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراحی شده برای سخت ترین شرایط، ساعتی قابل اعتماد در همه حال. مناسب نظامیان و غواصان، تقدیر شده توسط نیروی نظامی آلمان.

ساعت مچی نظامی غواصی عمیق اتوماتیک CB-1000A-S-KBS
2,500,000 تومان

ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای اتوماتیک (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراح..

ساعت مچی نظامی غواصی عمیق اتوماتیک CB-1000A-S-KBO
2,600,000 تومان

ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای اتوماتیک (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراح..

ساعت مچی نظامی غواصی عمیق اتوماتیک CB-1000A-S-MB
2,400,000 تومان

ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای اتوماتیک (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراح..