ساعت های نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری)

ساعت های اتوماتیک عمیق جی ام تی - CHIRS BENZ DEEP 2000 M AUTOMATIC GMT


طراحی شده برای سخت ترین شرایط، ساعتی قابل اعتماد در همه حال. مناسب نظامیان و غواصان، ساعتی کاملا خاص و ویژه.

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D1-KB
  6,800,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری مسطح) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظامی غواص..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D1-MB
  7,500,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری مسطح) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظامی غواص..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D2-KB
  7,300,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری نیمه خمیده) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظام..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D2-MB
  8,000,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری نیمه خمیده) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظام..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D3-KB
  7,800,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری کاملن خمیده) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظا..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق جی ام تی CB-2000A-D3-MB
  8,500,000 تومان

  ساعت فوق حرفه ای نظامی غواصی جی ام تی (2000 متری کاملن خمیده) - CB GMT  PRO & DEEP ساعت نظا..